Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  BIBLIOTEKI  BIECZ

 

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Biecz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe www.biblioteka.biecz.pl

 

Biblioteka Biecz:

 • Telefon: +48 13 44 71 043
 • E-mail: biblioteka@biblioteka.biecz.pl
 • Siedziba biblioteki: 38-340 Biecz ul. Rynek 20
 • Adres korespondencyjny: 38-340 Biecz ul. Rynek 20

Filia w Binarowej

Filia w Głębokiej

Filiaw Libuszy

Filiaw Rożnowicach

 

Data publikacji strony internetowej: 12. 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04. 2018 r.

 

Strona internetowa biblioteki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
 • wersja tekstowa zawierająca część grafik.

Strona nie posiada:

 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-28.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika opracowującego stronę internetową Biblioteki Biecz.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza „TAB”.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Bibliotece Biecz do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Kamila Rajchel, e-mail: kamila.rajchel@biblioteka.biecz.pl , telefon: 13 44 71 043 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Biblioteki Biecz:

Budynek Biblioteki Biecz jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawny ma możliwość wejścia od ul. Potockiego i skorzystania z windy. Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Filia w Binarowej:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na wysokim parterze budynku. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Filia Głębokiej:

Budynek piętrowy. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych.Do lokalu biblioteki prowadzą wysokie schody. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • Filia w Libuszy:

Budynek piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Filia w Rożnowicach:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na wysokim parterze budynku. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.