RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Biblioteka Biecz: Józef Kasprzak

e-mail: iodo@biecz.pl

Urząd Miejski w Bieczu
Rynek 1, 38-340 Biecz
tel. 13 4406819

 

Klauzula informacyjna Biblioteka Biecz

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, co następuje:

1.  Administratorem danych osobowych jest Administratorem Danych jest Biblioteka Biecz, ul. Rynek 20, 38340 Biecz, adres e-mail: biblioteka@biblioteka.biecz.pl

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@biecz.pl  listownie na podany wyżej adres Administratora danych z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych” lub  telefonicznie pod numerem 13 44 06 819

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług bibliotecznych przez Bibliotekę Biecz oraz do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych biblioteki, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz w celu zwiększenia poziomu ochrony osób i mienia:

·   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w zakresie realizacji usług bibliotecznych,

·   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie realizowania uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574),

·    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, stosowania systemu kontroli dostępu (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia U. z 2017 r. poz. 2213).

3.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna(ne) z brakiem możliwości korzystania z zasobów i usług Biblioteki. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane w zakresie i na podstawie wyrażonej zgody, a  w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa (np. organom kontrolnym).

5.  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Dokumentacja zwierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz będzie archiwizowana zgodnie  z regulacjami prawnymi.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania rozpatrywane jest z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21 RODO  w powiązaniu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

9.  W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Biblioteka Biecz Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zinformatyzowany jak i tradycyjny, jednakże dane podane przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Bibliotekę Biecz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa użytkowników przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej.

Monitoring wizyjny obejmuje:

1) Pomieszczenia Biblioteki Biecz:

  • Wypożyczalnię dla Dorosłych,
  • Mediatekę,
  • Cichą Czytelnię,
  • Bibliotekę Młodych

2) Monitoring obejmuje główne ciągi komunikacyjne i teren wokół budynku Rynek 20

  • od strony Rynku
  • od ul. Potockiego.

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będzie upoważniony pracownik Biblioteki Biecz oraz instytucje państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

– na wniosek Dyrektora Biblioteki Biecz

– na wniosek organów prowadzących postępowania;

– na wniosek osób trzecich;

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom na podstawie odrębnych przepisów.

Zapis monitoringu jest przechowywany nie dłużej niż 3 miesiące następnie jest nadpisywany automatycznie, chyba, że materiał z monitoringu stanowi dowód w prowadzonej sprawie, wówczas dane są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi stosownymi przepisami prawa.